Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn eerlijk, direct en open. Lekker kort en duidelijk, zonder moeilijke woorden.

1. Definities

 • “Flier ICT”: verwijst naar het webdesign-, webdevelopment- en webhostingbedrijf Flier ICT.
 • “Klant”: verwijst naar de persoon, organisatie of entiteit die gebruikmaakt van de diensten van Flier ICT.

2. Diensten

 • Flier ICT biedt webdesign-, webdevelopment- en webhostingdiensten aan zoals beschreven op onze website en in overeenstemming met de afgesproken specificaties met de Klant.

3. Betalingen

 • De Klant stemt ermee in om de verschuldigde vergoedingen voor de geleverde diensten van Flier ICT te betalen volgens de afgesproken tarieven en betalingsvoorwaarden zoals vermeld in de offerte of het contract.
 • Indien de Klant achterstallige betalingen heeft, behoudt Flier ICT zich het recht voor om de dienstverlening op te schorten of te beëindigen totdat de betaling is ontvangen.

4. Intellectuele eigendom

 • De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het webdesign, webdevelopment en de ontwikkelde inhoud blijven eigendom van Flier ICT tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 • De Klant stemt ermee in om geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Flier ICT of derden.

5. Aansprakelijkheid

 • Flier ICT streeft ernaar om hoogwaardige diensten te leveren, maar biedt geen garanties met betrekking tot de prestaties, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de geleverde diensten.
 • Flier ICT is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, gevolg-, speciale of exemplarische schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om gebruik te maken van onze diensten, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, verlies van gegevens, reputatieschade of bedrijfsonderbrekingen.

6. Beëindiging

 • Deze overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd met een schriftelijke kennisgeving van 14 dagen voorafgaand aan de beoogde beëindigingsdatum.

7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 • Op deze overeenkomst is het recht van Nederland van toepassing.
 • Eventuele geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Nederland.